Farmhouse

Farmhouse voor kinderen

Kinderen zijn bij ons van harte welkom. Jezus heeft jou prachtig gemaakt en je hoort er 100% bij. Voor kinderen van 1 t/m 3 jaar en groep 1 t/m 3 hebben we zondagschool. Uiteraard mag je ook bij je ouders blijven zitten. Daarnaast hebben we speciale bijeenkomsten voor kinderen op het voortgezet onderwijs.

Kinderen

“Zij brachten ook hun kleine kinderen tot Hem, opdat Hij ze zou aanraken. Toen de discipelen dat zagen, bestraften zij hen. Maar Jezus riep ze tot Zich en zeide: Laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet; want voor zodanigen is het Koninkrijk Gods. Voorwaar, Ik zeg u: Wie het Koninkrijk Gods niet ontvangt als een kind, zal het voorzeker niet binnengaan.” (Lucas 18:15-17).

Je bent welkom!

Wees welkom groot en klein. Wij vinden het belangrijk dat kinderen Gods liefde leren kennen. De Heilige Geest is niet kleiner voor de kinderen dan voor volwassenen.